Uşak Üniversitesi Harita Mühendisliği

Mühendislik Fakültesi 1992 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı olarak Uşak Mühendislik Fakültesi adıyla kurulmuş ve 1992-1993 Eğitim ve öğretim yılında eğitim hayatına başlamıştır. 1995 yılında Uşak Mühendislik Fakültesi bünyesinde Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ve Seramik Mühendisliği Bölümleri Afyon’da öğretime başlamıştır. 2006 yılında Uşak Üniversitesi kurulduktan sonraki süreçte Bölümümüz pasif duruma geçmiştir. 2014 yılında tekrar bölümümüze öğretim üyesi alınarak aktif duruma geçirme çalışmalarına başlanmıştır.  Şuanki güncel ismiyle Harita Mühendisliği adını almıştır.

surveying engineer ile ilgili görsel sonucu

Harita Mühendisliği, yersel ve fotogrametrik yöntemler ile uydu ve bilgisayar teknolojilerini kullanarak yeryüzünün tamamının veya belirlenen bir bölümünün ülkenin gereksinim duyduğu istenilen ölçekteki topoğrafik ve konusal haritalarının üretilmesi, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin oluşturulması, kıta hareketlerinin belirlenmesi, iyeliğin kayıt altına alınması, kırsal ve kentsel toprak düzenlemelerinin yapılması, tüm yatırım ve mühendislik hizmetlerinin altyapısının oluşturulması, yeryüzünün dört boyutlu ölçümü, haritalanması ve modellenerek gösterilmesi ile ilgilenen mühendislik bilim ve teknolojisidir.

Harita Mühendislik hizmetleri tüm yatırım ve mühendislik hizmetlerinin alt yapısını oluşturur. Kent planlaması ve imar planları için gerekli kent haritaları, imar planı uygulamaları, parselasyon planları, kadastro haritaları, kamulaştırma planları, arazi toplulaştırma planları, maden haritaları, topoğrafik haritalar harita mühendislerinin yönetim ve denetiminde üretilir. Karayolu, demiryolu, sulama, tünel ve benzeri mühendislik projelerinin etüdlerinde ve projelendirmelerinde, bu projelerin araziye uygulanmasında, yol, su, kanalizasyon gibi belediye teknik hizmetlerinin proje ve yapımlarında Harita Mühendislerinin yoğun bir işlevi vardır.

Coğrafi Bilgi Sistemi, Kent Bilgi Sistemi, Uzaktan Algılama, Jeodezi, Fotogrametri, Kentsel ve Kırsal Arazi ve Arsa düzenlemeleri, Kamulaştırma projeleri, etüd ve işletme haritaları, içme suyu ve kanalizasyon projeleri, doğalgaz boru hatları, tescile konu olan harita ve planlar, kadastro haritalarının yapımı, sayısal harita üretimi, mühendislik ve endüstriyel ölçmeler, yersel ve uydu bazlı (GPS) sistemler ile konum belirleme, hidrografik ölçmeler, yeraltı ölçmeleri, her türlü projenin araziye uygulama işleri (aplikasyon), röleve ölçmeleri, plankoteler vb. konular bu mühendislik dalının uygulama alanlarıdır.

Harita Mühendisliğinin temel görevi, gelişme projelerinde bir altyapı oluşturmaktır. İnşaat mühendisliği, Mimarlık, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Çevre Mühendisliği ve coğrafya yakın temasta olduğu bilim ve meslek dallarıdır. Özellikle Coğrafi Bilgi Sistemi, gelişen amaçlar doğrultusunda belli bir coğrafyaya ilişkin halihazır harita, kadastral harita, imar planı, teknik altyapı (su, kanal, gaz, telefon, elektrik vb.) tesisleri haritası ve tematik harita yapımı ile sözü edilen meslek dallarına altlık ve ortak kullanım imkanı hazırlamaktadır.